22. studenoga 2013.

Crkva sv. Petra ili sv. Ante Tolomaša


Perislav Petrić, prof.
"Bratimi tolomašiCrkva sv. Petra od Solurata nalazila se na istočnom dijelu živice Solurata nad samim morem oko 2 m, danas položaj sjeverno hotelu Ambasador na čistini između Trumbićeve obale i ulice Solurat. Prve vijesti o beneficiju ove crkve su iz 1362. g. uz topografsku oznaku Solurat, Soletate i Solorato, ističe se da je izvan grada, na obali mora i na Sustipanskom putu. Vizitatori je povremeno nalaze oštećenu i naređuju popravke. Crkva je bila na malom trgu i orijentirana istok-zapad. Uz crkvu je bila bratovština ribara i 1882. godine predana je bratovštini sv. Ante koja se udružuje s bratovštinom ribara. Udružene bratovštine sv. Petra i sv. Ante ruše srednjovjekovnu crkvu i na tom položaju 1884. g. podižu novu neoromaničku crkvu posvećenu sv. Petru i sv. Anti, u puku je sačuvana pod nazivom Sv. Ante Tolomaš, jer su bratimi naginjali autonomaškoj stranci dotura Ante Bajamontiju. Nova crkva na Soluratu u Drugom svjetskom ratu 1944. oštećena je u bombardiranju i nova vlast traži od biskupa da je popravi, ali kako nije imao sredstava za popravak, 1959. potpuno je srušena na trošak biskupije. Došlo je do suda i završilo tako da je vrijedni bijeli brački kamen uračunat u troškove rušenja. Čestica zemlje, na kojoj su bili temelji nekadašnjih crkava, otuđena je i otvorila se mogućnost gradnje na ovom prostoru. Nije pronađen nijedan kameni arhitektonski ulomak, kao ni ostali popratni arheološki materijal. Pronađeno je nešto ljudskih kostiju u zemlji bez ikakvih grobnih oznaka. Po mnoštvu kostiju, posebno kalota lubanja, moguće je pretpostaviti veći broj ukopa."

GoranBorčić
Crkva sv. Petra ili sv. Ante Tolomaša na Soluratu devedestih godina 19. stoljeća.
"Prema starim planovima grada Splita, položaj crkve sv. Petra de Solarata točno je utvrđen, i to upravo na mjestu gdje je u crti prirodnog grebena pred uvalom Matejuške izgrađena 1884. godine crkva sv. Ante. U Santinijevom planu iz 17. stoljeća na istočnom kraju toga grebena ucrtan je sklop kuća." Goran Borčić
"Godine 1689. osnovana je bratovština iste crkve (Confraternitat s. Petri de Solurat) sastavljena od samih ribara. Bratovština se razišla 1840. godine, a crkva je predana Petru Petrini. Njegovi su je baštinici predali 1883. godine Bratovštini sv. Ante koja je bila u samostanu franjevaca na obali i nekim ribarima. Ta se bratovština proširila s tim ribarima i dogradila na istom mjestu novu crkvu sv. Ante. Bila je to jednobrodna građevina jednostavne, pravokutne tlocrtne osnove, pravilne orijentacije zapad-istok, malih dimenzija 6x4 metra. Nova crkva bila je gotova 1884. godine te je u nju iz samostana franjevaca prešla Bratovština sv. Ante i prenijela u nju svoj mramorni oltar. Blagoslovio ju je 7. prosinca 1884. godine biskup Marko Kalogjera. Te se godine obnovila i stara Bratovština sv. Petra, a zatim dolazi do ujedinjenja ovih dviju bratovština."

Pronašao: Davor Pelaić

Nema komentara: