25. svibnja 2015.

Crkve sv.Roka

Ovo je "sve šta je ostalo" od crkve sv.Roka na Lučcu,za kip znamo da je u Sitnome,zna li neko di su završila zvona ???

 "U prošlom ratu za bombardiranja dana 3. siječnja 1944. potpuno je porušena ova crkva, porušen je i stari barokni oltar od kojega je ostao sačuvan i manje oštećen antependij. Te porušene crkve sjećaju se najstariji Splićani. Sačuvane su fotografije pročelja i unutrašnjosti crkve iz 1941. g. i dvije slike crkve na medaljonima
bratimskih zastava. Na slikama se vidi oblik crkve i njezin slog. Počelje tipične pučke barokne forme. Nad vratima je poveća edikulu kojoj se nalazio svečev kip.
Nad edikulom je okrugao prozor nad kojim je bila uklesana godina 1761, kada je crkva bila obnovljena. A. Belas opisuje crkvu u spomenutom članku. Uz ulazna vrata su dva pravokutna prozora, tipičan motiv naših crkvica od 15. do 18. stoljeća.
Nad pročeljem je zvonik tipa preslice s tri otvora za zvona, iznad dvaju većih otvora nalazi se jedan manji ukupno za tri zvona. Polovicom prošlog stoljeća u vrijeme splitskog gradonačelnika Šimuna Mikelija Vitturija (1853 -1859) bio je za potrebe stanovnika Lučca i Manuša postavljen javni sat, i to nesimetrično s južne desne
strane. Slika ovog sata vidi se na medaljonu sačuvane starije bratimske zastave.
U bombardiranju crkva je izgubila veći dio svog pokretnog inventara. Tada je takoder porušena i bratimska kuća s kojom je nestao veći dio inventara bratovštine.
Osim u ove dvije crkve, na Peristilu i na Lučcu, sv. Rok se štovao u crkvi Gospeod Soca u Velom varošu. U ovoj crkvi je oltarna pala iz 17. st. na kojoj su između likova sv. Roka i sv. Antuna smješteni patroni Splita sv. Dujam i sv. Staš. Crkva ima i kip sveca iz tirolske radionice. Za Velovarošane alternativni naziv ove crkve je i Sv. Roko.
Sv. Roko slavio se i u Lazaretu na bogoslužje onima, koji su zadržani ovdje zbog zdravstvenih razloga. Tu kapelu spominje splitski nadbiskup Garanjin. Kad je dio Lazareta početkom 19. st. postao zatvorom, ta kapela postaje zatvorskom kapelom. Ostaci Lazareta sa zatvorom i kapelom nestali su u požaru 1943. g. I
»Roko« u našem gradu ostaje poslije rata sinonim zatvora."


Pronašla: Adela Roudi

Nema komentara: