19. siječnja 2016.

Sv. Ciprijan, ulje na platnu


 
 
Sebastiano Devita (Split, 1740.- ?)
Sv. Ciprijan, ulje na platnu (1777.-1788.)

Slika sv. Ciprijana, ulje na platnu, veličine 141 x 119 cm, koja je nekoć resila crkvicu sv. Ciprijana u Bosanskoj ulici, 1914. godine bila je prenesena u novu kapelu na Lovretu i tako sačuvana do danas.
Slika prikazuje grupu od pet svetih likova: u sredini je sv. Ciprijan u biskupskom ornatu na koljenima, kome u naručaj leti mali lsus, pružajući mu u jednoj ruci biskupski štap, a u drugoj mali latinski križ, dok je iza nožica malog Isusa knjiga i palma. S jedne strane Marija blago gleda prema svecu, dok s druge strane nepoznati svetac, moguće sv. Alojzije Gonzaga, u koti s ljiljanom u prekriženim rukama na prsima također pobožno promatra sveca-mučenika. Iznad Ciprijana i Marije u stojećem stavu je anđeo s krilima, drži u rukama biskupsku mitru da je postavi na svečevu glavu.
Dok slika nije detaljno proučena splitski su je stručnjaci smatrali djelom nepoznatog mletačkog majstora 17. ili 18. stoljeća. Konačno je 1991. godine mr. Radoslav Tomić objavio rad "Sebastiano Devita na Pojišanu i Lovretu", u kojemu na osnovi stilske analize pripisuje splitskom kasnobaroknom slikaru Sebastijanu Deviti (Split, 1740.- ?) dvije nepotpisane splitske slike, i to sliku gospe
od Karmela iz svetišta na Pojišanu i sliku Sv. Ciprijana na Lovretu.

Izvor:
Znanstveni rad:
"SAMOSTAN FRANJEVAČKIH TREĆOREDICA 'PICOKARA' SV. CIPRIJANA U SPLITU (1493.-1905.)"
Autor: Karlo Jurišić
Makarska, Franjevačka visoka bogoslovija, 1992.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=172685
 
Pronašao: Ante Barišić

Nema komentara: